Word of the year 2019

Afgelopen 2 jaar heb ik aan het begin van het jaar gebeden voor een woord, iets waarin ik mocht groeien dat komende jaar. In 2018 was mijn woord “courage” en het is bizar hoe duidelijk dat woord mijn jaar heeft gekleurd. Afgelopen januari deed ik hetzelfde. Ik schilderde en bad en maakte een illustratie en schreef daar wat gedachtes bij. “Chosen, ik snap het niet altijd maar U heeft mij gekozen.”

The last 2 years I prayed at the start of the year for a word, something I could learn and grow in the next year. In 2018 my word was “courage” and it’s crazy how visible that word has been during those twelve months. Last januari I did the same. I prayed, painted, created an illustration and wrote some words next to it. “Chosen, I don’t always understand it but You have chosen me”. (for the rest of the English part scroll down or click here)

Begin januari begon ik met solliciteren voor mijn eerste stage. Ik vond dit doodeng, want wat als ik niet goed genoeg was? Of dit niet zou volhouden? Dit zou me zoveel energie kosten en wist ik veel hoe ik dat zou moeten combineren met een sociaal leven. Ik was bang dat ik weer een terugval zou krijgen en thuis op de bank zou zitten. Maar wonder boven wonder werd ik op de 2 plekken waar ik solliciteerde aangenomen. Wat betekende dat ik keuze had. Stiekem lachte ik een beetje want ik was op beide plekken gekozen ondanks dat er ook andere sollicitanten waren. Mijn stage ging goed, het was aan het begin wel pittig maar ik streed door, nam rust op momenten dat ik het nodig had en had zelfs in de weekenden energie om dingen te blijven doen.

2019 ging af en toe wat schokkerig, ik voelde me vaak genoeg niet geliefd en had het idee dat ik enorm moest strijden voor goedkeuring van anderen. Door de maanden heen ging dat steeds iets beter. Terwijl ik dit schrijf lees ik wat berichten tussen een van mijn beste vriendinnen en mij terug en ik zie alle momenten van pijn afgelopen jaar. Maar ik zie ook hoe dichtbij God was afgelopen jaar. Ook in het midden van alle afwijzing heeft Hij me toch gekozen.

Het is makkelijk om je niet waardig of goed genoeg te voelen voor waarvoor je geroepen bent. Maar God koos ons, Hij kent ons tekortkomen, Hij ziet ons falen. Maar Hij koos ons om Zijn kinderen te mogen zijn. Hij koos ons om bergen te verzetten, om uit de boot te stappen en over de woeste zee te lopen. Hij vergat ons niet, en ondanks Zijn heiligheid is Hij ook gewoon onze liefdevolle vader.

Het schilderij dat ik aan het begin van het jaar maakte is een meisje in een simpel maar versleten jurkje. In alle simpelheid en gebrokenheid van ons mens zijn. Gebroken. Maar  apart gezet en uitgekozen. In onze pijn richt Hij ons op, kroont ons als Zijn kind en geeft ons een nieuw doel. Ik wist niet wat de kleuren betekende, ik dacht dat het kleur aan de wereld om ons heen betekende of  dat het iets te maken had met mogen bloeien. Maar na afgelopen maanden denk ik dat het ergens anders voor staat. De kleuren staan voor vreugde. Direct naast de gebrokenheid en pijn. Vreugde is geen emotie, het is meer een mindset omdat het een soort blijdschap is dat niet afhankelijk is van omstandigheden. De kleuren staan zo recht voor haar neus, wat een beetje voelt als chaos. Maar het symboliseert ook de heldere en vreugdevolle toekomst. Dat alles in Zijn hand is.

Geliefd. Gewild. Gezegend.
Vreugde en vastberadenheid ondanks alle chaos. Ik denk dat dat is wat ik heb mogen leren in 2019 en ik kan niet wachten om te zien wat de kleurrijke vage toekomst nog meer brengt. Ik wens jullie in elk geval alvast veel liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, hulpvaardigheid en zelfbeheersing in 2020.

Hebben jij wel eens gebeden voor een woord/eigenschap waarin je mocht groeien dat jaar?


At the start of januari I began applying for my first internship. I was incredibly scared. What if I wasn’t good enough? What if I just couldn’t do it and I would end up being burned out again? How on earth would I combine this with a social life too. I was so nervous about it all. But I saw a wonderous thing happen, both of the places where i applied wanted me for the internship. Which meant the choice was mine even though they had other candidates, they wanted me. My internship went incredibly well, it was hard at first but i kept going, took enough time to rest and even had energy to keep up my social life. 

Every now and again 2019 was a little rocky. There were enough moments where i didn’t feel loved and felt like I had to fight to get the approval of others. But through the months it got a little better and better. While I wrote this blogpost I read some messages between me and my best friend and see all the struggles from this year. But I also see how close God was. Even in the middle of all the rejection He wanted me. 

It’s easy to feel unworthy or unqualified for what you’ve been called for. But God chose us, He knows our failing, He sees our shortcomings. He chose us to be His children. He wanted us to move mountains, to step out of the boat and walk on the waves. He didn’t forsake us and even though He is Holy, He is also our loving Father. 

The painting I did at the start of the year is a girl in a simple but ruined and dirty dress. In all the simplicity and brokenness of being a human. Broken. But set apart and chose. He lift us up out of our suffering and crowns us as His heirs and gives us a new purpose. I didn’t fully know what the colours in the background meant. I thought it meant adding colour to the world around us or something about blooming. But in the last months I realize what it truly did stand for. The colours represent joy. Right next to the pain and brokenness. Joy isn’t an emotion, it’s a mindset because it’s gladness not based in circumstances. The colours are right in front of the girl, it feels a little like chaos. But it symbolizes a bright and joyful future, that is all in His hands.

Loved. Wanted. Blessed.
Joy and purpose in the middle of chaos. I think that’s what I’ve learned in 2019 and I can’t wait to see what the colourful vague future has to offer. I want to wish you love, joy, peace, forbearance, kindness, goodness, faith, gentleness and self-control in 2020.

Have you ever prayed for a word/quality you could grow in that year?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *