look at her now

De afbeelding bij deze blog is een tekening die ik maakte toen ik 15 was, ik zat thuis met een burnout en gebroken dromen. Maar alles is anders nu. Ik ben niet meer wie ik was, en dat heeft een reden. Look at her now. // The image of this blog is a drawing I made when I was 15. I sat at home with a burnout and broken dreams. But everything has changed, with a reason. Look at her now. (full blog version in English Below)

Zoals mensen die me een klein beetje kennen ben ik een enorm nostalgisch persoon. Een van mijn favoriete dingen om te doen is oude notities teruglezen in mijn telefoon, het herlezen van mijn gedachten, kijken naar oude dagboeken of alle schetsboeken gevuld met kleine tekeningetjes. Ik heb thuis een la met minstens 15 oude schetsboeken en briefjes van vrienden. Het is leuk om terug te kijken en te weten hoe ik me voelde die dag. Ik herinner me de lachsalvo’s achter de schermen bij kleine fotoshoots die ik deed met vriendinnen en hoe ik elk klein moment wilde vastleggen. Het is tof om al die kleine aandenkens te hebben van wat ik heb gezien en wie ik ben geweest.

Er zijn dingen die nog steeds pijnlijk zijn om terug te zien. Er zijn liedjes die ik niet meer kan luisteren vanwege de herinneringen die eraan gekoppeld zijn. Maar er is zoveel meer waarop ik kan terugkijken wat me vult met trots. Ik weet nog hoe ik alleen op mijn kamer zat toen ik 15 was, hoe ik oude disney series keek of rommelige houtskool tekeningen maakte en wenste hoe ik de energie had om een normaal leven te hebben. En als ik dan eindelijk klaar en beter was dan zou ik grafische vormgeving studeren. Ik zat vol met hoop en met dromen en eigenlijk is dat niet veranderd. 

Hier zit ik dan, in het laatste jaar van mijn studie grafische vormgeving. Ik kan zeggen dat een van de dromen die mijn 15 jarige zelf had uit is gekomen. Ik ben gegroeid, ik heb gevochten, mijn hart is allerlei manieren gebroken en genezen en ik sta nog steeds. Deze maand is het 4 jaar sinds ik me heb laten dopen. Wat allemaal begon in een prachtige zomer waarin ik mensen heb mogen ontmoeten die nog steeds zo belangrijk voor mij zijn. Ik had twijfels en was verward maar ik vroeg om een teken en kreeg het. Ik kon niet meer ontkennen dat wat er ook was gebeurt, dat God naast me stond, door alles heen. Mijn dooplied werd “indescribable” van Laura Story. God plaatste alle sterren in de hemel en kent hun namen. Zo plaatste Hij ook ons, precies waar we nu zijn. 

Als ik mijn dagboek van afgelopen jaar doorblader maakt het me ook nostalgisch. Ik zie mijn eigen pijn en onzekerheden. Ik zie mijn hoop om vreugde te vinden in elk seizoen. Ik zie de pagina’s waarvan het papier gekreukeld is door de tranen. Maar ik zie ook vreugde en enthousiasme van alle mooie en leuke dingen die er gebeurde in de penlijnen op het papier. Maar boven alles, zie ik mijn vertrouwen groeien. Ik lees gedichten over stormen en chaos maar ik lees dat ik De God die de stormen kalmeert ken. Ik zie dat in het midden va mijn chaos en onzekerheid ik Een Constante Factor heb. Ik zie dat in het midden van mijn gebrokenheid, ik de Maker ken die me weer heelt. 

Hij geneest de gebrokenen van hart, Hij verbindt hen in hun leed.   Hij telt het aantal sterren, Hij noemt ze alle bij hun naam.
Psalm 147:3‭-‬4 HSV


As established before, I’m a WILDLY nostalgic person. One of my favorite things to do is look back at old notes in my notesapp, reading my thoughts, looking at old journals or all the sketchbooks I’ve filled with little doodles. There’s a drawer in my room with at least 15 sketchbooks with some lost notes from friends. I like looking back and remembering how i felt that day. I remember the laughs behind the weird photoshoots i did with friends and how i tried to capture every moment. I think it’s amazing to have all these snapshots and tokens from where I’ve seen and who I have been. 

There are things that are still a bit too painful to look back on. There’s still songs I can’t listen because of the memories that it brings back. But there’s even more that i can look back on that makes me filled with pride. I remember sitting alone in my room at 15, watching old disney channel series or making messy charcoal drawings wishing I would have the energy to go to school like any normal person. And when I was done I wanted to go to school for graphic design. I was filled with hopes and dreams and i still am.  

Here I am, in the last year of me studying graphic design. I can actually say that one of the dreams 15 year old me had, came true. I’ve grown, I’ve fought, I’ve had my heart broken, I’ve healed and I’m still standing. This November it’s 4 years since I got baptized. It all started with a wonderful summer and I met so many people who are so special to me now. I was doubtful and confused, but asked for a sign and i got it. I couldn’t deny anymore that whatever happened before, God was there next to me, through it all. The song I chose to sing with the rest of the church after I rose from the water was “indescribable” from Laura Story. He places all the stars in the sky and He knows them by name. He placed us right where we are. 

Looking back on the pages of my journal from the last year make me nostalgic too. I see my hurt and insecurity. I see my hope to find joy in every season. I still see the pages marks with tears and i see my excitement in the penstrokes for all the wonderful things that happened. But most of all, I see my trust grow. I see poems about rushing seas and chaos, but I can see that I know The One who calms the storms. I see I know that in the middle of my uncertainty I know The Constant. I see that in the middle of my heartbreak, I know The Healer that puts me back together. 

He heals the brokenhearted and binds up their wounds.  He determines the number of the stars and calls them each by name.
– Psalms 147:3‭-‬4 NIV 

Be grateful for the slow and steady growth. Without your past you would’ve never arrived here. Your heart will heal. You will continue to keep going, standing taller with every step you’ll take.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *