Look at the birds

 

I’ve always thought that flying is a magical thing; high above the ground, feeling the weight of the wind and letting it move you, letting it carry you. That’s why I look at the birds with a little bit of envy. They look so free, dancing in the sky. It has something enchanting. They don’t worry, they just live.

Last week I had the flu, I spent the entire week in my bed, laying down, hoping it would quickly pass. It was perfect stormy weather outside, cold wind moving all the branches of the empty trees. I’ve always loved the wind, it’s untouchable, it’s invisible, yet it’s there. It moves! You can’t see it, but you can see the affect that it has on its surroundings. It makes me feel so much more alive, because I know it’s so big and you can’t capture it, i can’t entirely wrap my head around it. And I feel the same way about God. So you get that when I finally was feeling better, I was beyond excited to go out and walk in the park and feel the wind.

Yesterday I grabbed my bike and went to the park, just for a bit. Finally enjoying the world that I had missed so much when I was bound to my bed for days. When I got there, I saw a huge cluster of starlings. Big black birds were all over a small field, they were in the trees, wherever I looked. They made so much noise. So of course I took a little video for my friends to show them the mess that ways the bird gathering in the park. I put my phone away and walked around. It was empty apart from those starlings. So I walked around, talking to myself and praying out loud. I told God all my worries, I skipped around counting my blessings and listened to the tiny whispers of the wind. God’s spirit moved in me, the same way the wind moved the dried leaves on the ground as I poured out all my worries of the coming weeks.

“Look at the birds”, I heard in my heart. “Look at them, I take care of them. I see them. I know there are maybe around a hundred birds here and you feel overwhelmed by their number” but, God spoke- “I take care of them. Every. Single. One. How can you worry when I take care of you just as well.” This is something I’ve heard before, but I need to keep being reminded of it over and over again.

This is reminiscent of scripture. I love Matthew 6, in which Jesus talks about the birds. He  tells us not to worry about the unimportant things, God takes care of nature’s every need. And how much more valuable are we in His eyes?

“Look at the birds of the air; they do not sow or reap or store away in barns, and yet your heavenly Father feeds them. Are you not much more valuable than they? Can any one of you by worrying add a single hour to your life ? […]  But seek first His kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Therefore do not worry about tomorrow, for tomorrow will worry about itself. Each day has enough trouble of its own.”
Matthew 6:26‭-27 & ‬33-34 (NIV)

One of my favorite things about this part is that it tells us what is most important: SEEK FIRST His kingdom. We need to stay close to Him in order to see what is really important in life. It’s most important to KNOW God and that He is faithful. We can leave our worries at His feet. We can be there and enjoy His company, knowing that He is our Father, and a Father will always try to take good care of His children. That doesn’t mean we will get everything that we want, it means that we will get what is necessary and He knows what is best for us. I can get so carried away overthinking and overanalyzing everything, that in that busyness I forget that I don’t have to worry about tomorrow, because God will take care of my most important needs and I can come to Him. And in the end, that’s the best thing.


Ik heb vliegen altijd al iets magisch gevonden; hoog boven de grond, de kracht van de wind voelen en het je laten bewegen, de lucht je laten optillen. Daarom kijk ik soms een beetje jaloers naar vogels. Ze zijn er zo vrij uit, terwijl ze dansen in de lucht. Ze maken zich geen zorgen, ze leven gewoon.

Afgelopen week had ik griep, ik lag de hele week in bed, hopend dat ik snel weer beter zou zijn. Het was stormachtig  weer buiten, de koude wind bewoog alle takken van de dorre kale bomen. Ik heb altijd al van de wind gehouden, het is ontastbaar, onzichtbaar maar het is er. Het beweegt! Je kunt het niet zien maar je ziet het effect dat het heeft op de omgeving. Het zet dingen in perspectief, want het is zo groot en je kan het niet vangen. En eigenlijk kan ik er niet helemaal bij met mijn hoofd. Zo is het ook met God. Toen ik na dagen me eindelijk voelde, had ik enorm veel zin om naar buiten te gaan en door het park te lopen en de wind weer te voelen.

Dus gisterenmiddag was het zo ver, ik pakte mijn fiets, op weg naar het park. Eindelijk genieten van de wereld die ik zo gemist had toen ik alleen maar in bed kom liggen. Toen ik in het park kwam zag ik een enorme groep spreeuwen. Zwarte vogels bedekte een klein veldje, ze zaten in het gras, ze zaten in de bomen. Waar ik ook keek. En ze maakte zoveel geluid! Dus ik maak een video om mijn vrienden de chaos van deze vogelvergadering te delen. Ik stopte mijn telefoon weg en liep wat verder. Het park was leeg, op die spreeuwen na. Ik liep rond, praatte tegen mezelf en bad hardop. Ik vertelde God over al mijn zorgen, huppelde rond terwijl ik hem dankte en luisterde naar het gefluister van de wind. God’s geest bewoog, op dezelfde manier als de wind de gedroogde bladeren op de grond bewoog, terwijl ik al mijn zorgen over de komende weken uitstortte.

“Kijk naar de vogels”, voelde ik in mijn hart. “kKijk naar ze, Ik zorg voor ze. Ik zie ze. Ik weet dat er hier misschien wel honderd vogels zitten en dat jij het er zoveel vind maar ik zorg voor ze. Voor. Al. Deze. Vogels. Hoe kan jij je zorgen maken als ik net zo goed ook voor jou zorg.” Dit is iets dat ik eerder had gehoord, maar ik moet het mezelf blijven herinneren.

Dit klopt ook met de bijbel. In Mattheüs 6 praat Jezus over vogels. Hij vertelt ons om ons geen zorgen te maken over onbelangrijke dingen. God voorziet in alles voor de natuur, en hoeveel waardevoller zijn wij in Zijn ogen?

“Kijk naar de vogels in de lucht: zij zaaien niet en maaien niet, en verzamelen niet in schuren; uw hemelse Vader voedt ze evenwel ; gaat u ze niet ver te boven? Wie toch van u kan met bezorgd te zijn één el aan zijn lengte toevoegen? […] Uw hemelse Vader weet immers dat u al deze dingen nodig hebt. Maar zoek eerst het Koninkrijk van God en Zijn gerechtigheid, en al deze dingen zullen u erbij gegeven worden. Wees dan niet bezorgd over de dag van morgen, want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen; elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.”
Mattheüs 6:26-27 &‭ 32b-‬34 HSV

Een van mijn favoriete dingen aan dit stuk is dat het ons verteld wat het belangrijkste is. ZOEK EERST het Koninkrijk van God. We moeten dicht bij Hem blijven om te zien wat echt belangrijk is. Het is belangrijk om God te kennen en te weten dat Hij trouw is. We mogen onze zorgen bij Hem brengen. We mogen in Zijn aanwezigheid zijn en weten dat Hij onze Vader is, en een Vader zal altijd proberen goed voor zijn kinderen te zorgen. Dat betekent niet dat we alles krijgen wat we willen, het betekend dat we krijgen wat noodzakelijk is en dat Hij weet wat het beste voor ons is. Ik kan me zo kwijtraken in alle kleine dingen waar ik me zorgen over maak, dat in die drukte ik soms vergeet dat ik me geen zorgen hoef te maken over morgen, omdat God zorgt voor wat wij nodig hebben en dat ik bij Hem mag komen. En uiteindelijk is dat het beste dat je maar kan wensen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *